Máme technické riešenia komplexného zariadenia umožňujúce vytvárať otvory do zeme najrôznejších priemerov a hĺbok s robotickou obsluhou. Niektoré z nich sú zapísané úžitkové vzory na Úrade priemyselného vlastníctva SR, pripravujú sa aj ďalšie. Ich kombinácia je základom komplexného riešenia projektu výskumu a vývoja systému hĺbkovej bane (Deep Mining System DMS). Je to ťažobná banská šachta hlboká viac ako10 km kde sa nachádzajú množstvá vzácnych nerastov a surovín. Po ich vyťažení umožní šachta klasickú ťažbu vysokoenergetickej geotermálnej energie z veľkých hĺbok Zeme. Ponúka aj variant premeny vysokoenergetickej geotermálnej energie na elektrickú energiu čistým spôsobom – studenou cestou. Je to spôsob ťažby vysokoenergetickej geotemálnej energie využitím vlastností použitej technológie, ktorá to umožňuje tým, že už počas hĺbenia sa chladí šachta tekutým plynom na izbovú teplotu, aby zariadenia netrpeli horúčavou postupne až 300°C. Tlak expandovaného plynu sa nevypúšťa bez úžitku, ale sa privádza na turbíny na výrobu elektriny a využíva sa na kompenzáciu nákladov na hĺbenie. Ukončenie hĺbenia je definované tým, že „už nepostačuje výkon chladiaceho zariadenia” a teplota v šachte by začala stúpať silne nad 20°C. Vtedy by sa za normálnych okolností vyplo chladenie tekutým plynom a šachta by sa plnila vodou, ktorá by sa ako horúca prehriata para vracala späť, kde by klasicky poháňala turbíny s generátormi elektriny. Za tým by nasledovali chladiace veže negatívne ovplyvňujúce životné prostredie.
Studená cesta by sa dosiahla tak, že by sa nechalo vo funkcii chladiace zariadenie na tekutý plyn, ktoré by teraz už iba vytváralo stlačený plyn na pohon turbín a to pri teplotách okolo 20°C. To, že by generátory kvapalného plynu ostali v činnosti, by prevádzku určite zaťažovalo a znižovalo by to výnos komplexu. Ale by sa neprodukoval tepelný smog.
Variant korunovej vŕtačky s väčším priemerom a vhodnou voľbou vytváranej výmurovky a dna umožňuje jednoduché vytváranie šácht vhodných na ukladanie nebezpečného odpadu, napríklad jadrového.
Variant v ešte väčšom priemere šachty umožňuje stavbu úplne bezpečných jadrových reaktorov pre atómové elektrárne. Riešenie zahŕňa všetky možné katastrofy, ktoré sa môžu vyskytnúť od technických porúch, cez chyby obsluhy, najrôznejších živelných pohrôm, až po vojny a sabotáže.
Princíp je veľmi jednoduchý, reaktor je umiestnený na dne šachty s patričným dnom a stenami v hĺbke okolo 500m. Šachta je vybavená premysleným systémom výbušných náloží.
V prípade situácie, kde je jasné, že reaktor sa nezvratne vymkol kontrole sa stlačením gombíka nálože odpália a šachta sa zrúti sama do seba. Vytvorí tak 500m hrubý sarkofág nad skolabovaným reaktorom.
V podobnej hĺbke sa robili v Nevade aj bezpečné skúšky jadrových bômb.
Riešenie bezpečnej diaľkovej dopravy kvapalných plynov ponúka ďalšie, samostatné aplikácie:

    – Riešenie supravodivých bezstratových elektrických vedení na veľké vzdialenosti.
    – Napájanie a chladenie supravodivých magnetických cievok potrebných na dráhy s účinkom levitácie.
    – Napájanie a chladenie zariadení na uchovávanie energie v supravodivých elektromagnetoch.
    – Ak by tieto aplikácie našich originálnych riešení zaujali, radi ich budeme prezentovať záujemcom a radi budeme spolupracovať na ich realizácii.